Bioenergi på Voss

Voss Energi vurderer stadig potensialet i dei fornybare energikjeldene som er rundt oss. Førebels er det potensialet i vasskraft og bioenergi som er mest aktuelt på Voss. Voss Energi satsar no på tørr skogsflis som brensel gjennom det nyskipa selskapet Hordaland Bioenergi AS. Me held til i ein stor jordbrukskommune med ulike typar råstoff som kan nyttast til energiformål. Biogass frå Landbruket er eit spanande råstoff som vil evaluerast i tida som kjem...


Økonomisjef Jarle Lund håpar på lønsame prosjekt. Foto Yngve Tranøy

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2