Kompensasjonsordning

Regjeringa har lagt fram ei ordning om kompensasjon for høge straumprisar. Ordninga inneber at hushaldningar vil få delar av sine straumutgifter tilbakebetalt gjennom nettleiga. Reguleringsmyndigheita for energi i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil administrere ordninga overfor nettselskapa.

Ved å fylje lenka til NVE si nettside kan du lese meir om kompensasjonordninga, samt sjå døme på korleis utrekninga for kompensasjon vil fungere i praksis: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/kompensasjonsordning-for-hoeye-stroempriser/

Prisområde NO5

Satsar for straumstønad:

Følg oss på: Voss Energi AS Postboks 205, 5702 Voss Tlf: 56 52 83 00 Personvern & cookies