Vilkår for appen

Vilkår for Voss Energi-appen.

1. Om tenesta

Applikasjonen «Voss Energi» («Appen») er ei informasjonsteneste som kan lastast ned til mobiltelefon og/eller nettbrett og takast i bruk av personar som har inngått juridisk avtale med Voss Energi Kraft AS om levering av produkt og tenester, samt dei personar som fyrstnemnde inviterer til å ta i bruk appen. Appen gir tilgang til informasjon om dei produkta og tenester som brukar har kjøpt eller abonnerar på.

Generelle vilkår for Voss Energi Kraft AS gjeld i tillegg.

2. Partane og handsaming av personopplysningar

Partane i avtalen er deg som registrert brukar av Appen og Voss Energi Kraft AS, org.nr. 918 784 594 («Konsernet»). 

Denne avtalen består av desse vilkåra samt informasjon i Personvern for Voss Energi-appen og Personvern for strømkunder. Vilkåra gjeld for einkvar bruk av Appen og tenestane det vert gjeve tilgang til via denne.

Bruk av Appen forutset at brukar aksepterar handsaming av dei personopplysningar som er naudsynte for å levera tenestane i Appen samt dei produkt og tenester som brukar kjøper eller abonnerar på via Voss Energi Kraft.

3. Krav til utstyr

Appen er tilgjengeleg for Android og iOS. For å få tilgang til oppdatert innhald i Appen og for å få tilgang til siste versjon av tenesta må du vera tilkobla eit trådlaust nett eller eit mobilnett med mobildata. Enkelte endringar i Appen kan krevja at du loggar inn i Appen på nytt.

4. Varighet og oppseiing

Vilkårene for Appen gjelder så lenge bruker har installert denne på sin enhet. Merk at kundeforholdet/-ene til Konsernet fortsetter å gjelde selv om Appen slettes fra enheten.

5. Sikkerhet

For å beskytte den informasjonen om deg og ditt kundeforhold som er tilgjengelig via Appen, har vi iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak. Beskyttelse av informasjonen krever også at bruker iverksetter tiltak på sin side, slik som for eksempel å ha tastelås på mobiltelefon/nettbrett, ha passordbeskyttelse på trådløse nettverk for å sikre internettilkoblet utstyr, samt å gjennomføre de oppdateringer som produsenter av internettilkoblet utstyr oppfordrer til.

6. Ansvar

Bruker er ansvarlig for de endringer bruk av Appens funksjonalitet medfører for kundeforholdet. Utfører du bestillinger eller endringer i kundeforholdet via Appen ved en feil må du straks kontakte vår kundeservice.
Dersom du kobler til ditt utstyr (elbil, panelovn, etc.) i Appen for å kunne ta i bruk styringsfunksjonaliteten, gir du Voss Energi Kraft AS fullmakt til å kunne styre dette utstyret og til å hente inn sensordata for å optimalisere styringen.

7. Voss Energi Kraft sitt ansvar

I de tilfeller hvor du har gitt Voss Energi Kraft fullmakt til å styre det utstyret du har knyttet til Appen, vil styringen utføres etter kriterier som har til hensikt å redusere ditt strømforbruk og/eller strømregning.  er likevel ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade knyttet til denne styringen, herunder hvor hensikten ikke oppfylles. Voss Energi Kraft er heller ikke ansvarlig for feil du har gjort ved innstilling av utstyret eller parametere for styring.

Voss Energi Kraft tar videre ikke ansvar for andre feil som måtte oppstå som påvirker tjenesten, helt eller delvis, herunder systemfeil, applikasjonsfeil, tilknyttingsfeil og liknende.

8. Endring av vilkår

Konsernet vil kunne gjøre endringer i innholdet, produktene og tjenestene tilgjengelig i Appen. Dette vil også gjelde fjerning eller avvikling av deler av Appen. Når nytt innhold og nye produkter og tjenester gjøres tilgjengelig i Appen vil Konsernet gjøre endringer i disse vilkårene uten at bruker varsles direkte. Når bruker tar i bruk nytt innhold, produkter og/eller tjenester i Appen, vil dette innebære en bekreftelse av de nye vilkårene.

Endringer i Appen som gjennomføres for å overholde lovpålagte krav eller krav til sikkerhet vil kunne gjennomføres uten at bruker varsles. De til enhver tid gjeldende vilkår for appen vil være tilgjengelig via Appen og på Konsernet sine websider.

9. Innhold fra tredjeparter i Appen

Konsernet vil kunne tilby lenker til nettsteder drevet av tredjeparter i appen, men har ikke ansvar for innholdet på disse nettstedene. Slike lenker vil særlig tilgjengeliggjøres i forbindelse med presentasjon av kundefordeler. Hvis du følger lenker til slike nettsteder fra tredjeparter, innebærer det at du går ut av Appen og må forholde deg til tredjeparts vilkår for bruk av nettstedet.

10. Immaterielle rettigheter

Konsernet er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Appen, herunder materiale som er publisert i den. Alt materiale er beskyttet av opphavsrettslig og merkevarerettslig lovgivning.

11. Tvisteløsning

Disse vilkårene reguleres av norsk rett. Tvister knyttet til bruk av tjenesten bringes inn for Konsernet og forsøkes løst ved forhandlinger. Hvor tvist ikke kan løses ved forhandlinger kan bruker bringe saken inn for Forbrukerrådet for mekling. Gjelder tvisten forhold knyttet til mobilabonnement skal saken bringes inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, mens den skal bringes inn for Elklagenemnda dersom den gjelder forhold knyttet til strømavtalen.

Verneting er Bergen tingrett.