Kompensasjonsordning

Regjeringa har lagt fram ei ordning om kompensasjon for høge straumprisar.

Straumstøtte Adobe Stock 484428371

Kompensasjonsordninga for høge straumprisar inneber at hushaldningar vil få delar av sine straumutgifter tilbakebetalt gjennom nettleiga. 

 

Reguleringsmyndigheita for energi i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil administrere ordninga overfor nettselskapa.

Ved å trykka på knappen under kan du lese meir om kompensasjonordninga, samt sjå døme på korleis utrekninga for kompensasjon vil fungere i praksis på NVE si nettside: 

 

Les meir om kompensasjonsordninga hjå NVE

 

Me befinn oss i Prisområde NO5.

 

Frå 01.09.2023 vert satsar for straumstøtte berekna time for time.

 

Oppdatert straumstøttesats finn du her